องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
537
เมื่อวานนี้
248
เดือนนี้
2,523
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
50,237
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,547
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด


*********************************

ด้านข้อมูลทั่วไป


      มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 50.61 ตร.กม. ห่างจากอำเภอ เมืองอุบลราชธานี ประมาณ 6 กิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 11,743 คน จำนวนครัวเรือน 3,748 ครัวเรือน

 

ผู้นำหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้านในปัจจุบัน คือ
1. หมู่ที่ 11 กำนันตำบลกุดลาด นายโอภาส ธารารมย์
2. หมู่ที่ 1 บ้านค้อ ผู้ใหญ่บ้าน นายอุดร พันธ์ศิริ
3. หมู่ที่ 2 บ้านกุดลาด ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพิศ สนุกพันธ์
4. หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ผู้ใหญ่บ้าน นายศราวุธ สุทธิกรณ์
5. หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ ผู้ใหญ่บ้าน นายวันชัย  บุญรักษา
6. หมู่ที่ 5 บ้านผาแก้วใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน นายเดชา ฉายาวรรณ
7. หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะนาว ผู้ใหญ่บ้าน นายยืน เชื้อแน่น
8. หมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย ผู้ใหญ่บ้าน นางแสงสว่าง  ประสานพิมพ์
9. หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน นายจำลอง เข็มเพชร
10.หมู่ที่ 9 บ้านกุดลาดใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายยรรยง ไชยชนะ
11. หมู่ที่ 10 บ้านปากน้ำ ผู้ใหญ่บ้าน นายทวี คงดี
12. หมู่ที่ 12 บ้านค้อเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน นางกชกร ทองเรือง
13. หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพจน์ ศรีจำปา
14. หมู่ที่ 14 บ้านค้อ(โนนโสภา) ผู้ใหญ่บ้าน นายวิทยา นำผล

 

ด้านการศึกษา

-โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

 

หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่


- สพม.อบอจ. สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ
- สก.สค. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาอุบลราชธานี
- สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง
- ประปาส่วนภูมิภาค (ส่วนการผลิต)

 

ด้านบุคลากร


1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย


1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
1.3 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
1.4 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

 

2. ฝ่ายสภา ประกอบด้วย


2.1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
2.2 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
2.3 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
2.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จำนวน 12 คน

 

3. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีจำนวน 56 คน

 

3.1 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.2. นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มีจำนวน 5 กองงาน ดังนี้

3.3.นางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด

3.4.นางราตรี ทองพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

3.5.นายปิยวิรุฒ ศรีนาง ผู้อำนวยการกองช่าง

3.6. นางจริยา พุทธเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

3.7 นางอัจฉรา ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่วนตำบล จำนวน 28 คน

ข้าราชการครู จำนวน 9 คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 20 คน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 คน

คนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 40 คน

 

สถานะการคลัง


งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 60,146,586 บาท
รายได้ ณ 31 ตุลาคม 2559 ได้รับ 13,354,413.06 บาท
เงินสะสม ณ 31 ตุลาคม 2559 ทั้งสิ้น 8,228,326 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 ตุลาคม 2559 ทั้งสิ้น 11,409,368.56 บาท

 

ด้านสังคมสงเคราะห์


1. ผู้สูงอายุ จำนวน 1,420 คน
2. คนพิการ จำนวน 616 คน
3. เอดส์ จำนวน 11 คน

 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


1. ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
2. รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน

 

สถานที่ท่องเที่ยว


1. วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง)  ตั้งอยู่ที่ บ้านปากน้ำ หมู่ที่10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 34000 เป็นวัดที่ประดิษฐาน โดยมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

  • พระบรมสารีริกธาตุ และ ๘๐ พระอรหันตธาตุ ของพระอสีติมหาสาวก
  • ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
  • หลวงพ่อเงิน 700 ปี ซึ่งเป็นพระชัยหลังช้างแห่งเดียว ป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนล้านช้าง อายุ 700 ปี เป็น พระชัยหลังช้าง หนึ่งเดียวแห่งอีสาน หลวงพ่อเงิน เป็น พระพุทธรูป ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย แห่งค่ายนักรบในอดีต ได้ขุดพบ ณ จุดไกล้เคียง ค่ายดอนมดแดง ณ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ ริมแม่น้ำมูล หลวงพ่อเงิน ได้ขุดพบเมือง ปี พ.ศ. 2515
  • หลวงพ่อเงิน องค์จำลอง
  • หลวงพ่อนาคปรก
  • พิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำ
  • อุโบสถมิตรภาพไทย อเมริกัน
  • พระธาตุพนม จำลอง
  • อัฐิธาตุสถาน พระมงคลธรรมวัฒน์

2) หาดศรีภิรมย์ (บุ่งสระพัง) ตั้งอยู่ที่ บ้านปากน้ำ หมู่ที่10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หาดศรีภิรมย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสำหรับท่านที่ชอบธรรมชาติ  อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร ภายใต้การดูแล และบริหารโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วยชาวบ้านปากน้ำ กลุ่มหาดศรีภิรมย์ มีแพร้านอาหาร ตั้งอยู่ตามความยาวริมฝั่งของแม่น้ำมูลที่ใสสะอาด สามารถเล่นน้ำได้ ประเภทอาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ ไก่ย่าง ปลาเผา ต้มยำ ปลาแม่น้ำมูล ยำไข่มดแดง และส้มตำทุกประเภท สามารถนั่งรับประทาน
อาหารได้ทั้งวัน

 

3) วัดเหนือ (วัดบ้านกุดลาด) ตั้งอยู่ที่ บ้านกุดลาด หมู่ที่ 2 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000  มีพระเก่าแก่ที่ขุดเจอ บริเวณวัดเก่าวัดกุดลาด มีพระพุทธรูปเล็กใหญ่เป็น ร้อยกว่าองศ์ ซึ่งได้เก็บไว้ในวัดเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา

4) วัดป่าพิฆเณศวร์(วัดป่าบ้านบาก) ตั้งอยู่ที่ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 เป็นวัดไทยที่มีชื่อ ทางศาสนาพราพมณ์ แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแหล่งที่ขุดค้นพบ หลวงพ่อเงิน 700 ปี วัดป่าบ้านบาก เดิมตั้งอยู่ใน ดงพระคเณศ เป็นวัด ชุมชนเก่าแก่ ตั้งแต่โบร่ำโบราณ สันนิษฐานว่า เมื่อคราว กองกำลัง ฐานทัพ ค่ายบ้านดอนมดแดง ของ เจ้าพระวอ เจ้าเมือง อุบลราชธานี ในอดีต

การศาสนา


ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มีศาสนสถาน 10 แห่ง คือ
1. วัดบ้านค้อ ตั้งอยู่ที่ บ้านค้อ หมู่ที่ 1
2. วัดป่าโสภาวนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านค้อ หมู่ที่ 1
3. วัดเหนือ (วัดบ้านกุดลาด) ตั้งอยู่ที่ บ้านกุดลาด หมู่ที่ 2
4. วัดนาคำ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ หมู่ที่ 4
5. วัดบ้านผาแก้วใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านผาแก้วใหญ่ หมู่ที่ 5
6. วัดบ้านหนองมะนาว ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 6
7. วัดบ้านผาแก้วน้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7
8. วัดกุดลาด ตั้งอยู่ที่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9
9. วัดปากน้ำ ตั้งอยู่ที่ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10
10.วัดป่าพิฆเณศวร์ ตั้งอยู่ที่ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10