smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
190
เดือนที่แล้ว
3,135
ปีนี้
3,325
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
96,635
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
2การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด14 ต.ค. 2564
3ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)26 เม.ย. 2564
4ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 16 เม.ย. 2564
5การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ1 เม.ย. 2564
6ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 31 มี.ค. 2564
7หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
8หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
10อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
11กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ10 มี.ค. 2564
12รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ10 มี.ค. 2564
13กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ5 มี.ค. 2564
14รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ5 มี.ค. 2564
15แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ4 มี.ค. 2564
16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตร วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 18 พ.ย. 2563
17การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564(กรณีต่อสัญญาจ้าง)5 พ.ย. 2563
18การมอบอำนาจปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน28 ต.ค. 2563
19ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256419 ต.ค. 2563
20ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี1 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|