smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

 

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,803
ปีนี้
14,536
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
23,505
ไอพี ของคุณ
34.201.9.19


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ อปพร. ในเขตพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มีกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด จำนวน 50 คน.

02 กันยายน 2563

โครงการปณิธานความดี เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการปณิธานความดี เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้กับชุมชนตำบลกุดลาดโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดไป เพื่อสร้างจิตสำนักความรักชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวนโยบายที่สำคัญในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปณิธานความดี ของประชาชนทั่วไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ผู้นำชุมชน และเยาวชน ประชาชนตำบลกุดลาด จำนวน 150 คน.

25 สิงหาคม 2563

ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  #พ่นหมอกควัน กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในบริเวณหมู่ที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจริตรกุล บุญจูงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่

ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

#พ่นหมอกควัน กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในบริเวณหมู่ที่ 1 "มีผู้ป่วยหนึ่งคน / ผู้ป่วยรายที่ (5) และ(6) " ระยะ200เมตร ( พ่นครั้งที่ (1))

17 สิงหาคม 2563

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปลูกต้นไม้พระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงพระเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมายุครบ 88 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ในจัดโครงการดังนี้ เพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมายุครบ68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระชนมมายุครบ88พรรษาในการปลูกต้นไม้เพี่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม น้ำ และดิน  เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เพื่อฟื้นฟูคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ และแก้ไขปัญหาโลกร้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้จนกลายเป็นป่า และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความรักความสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังักด ตลอดจนภาคเอกชน และมวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27 กรกฎาคม 2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.-.สธ.ตำบลกุดลาด),องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.-.สธ.ตำบลกุดลาด) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดซึ่งมีทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

22 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเยาวชน “ฝีมือช่างตัดผม” ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเยาวชน “ฝีมือช่างตัดผม” ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือเป็นช่างตัดผมในเด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถให้บริการช่างตัดผม ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคม ตลอดจนมีความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนในพื้นที่ตำบลกุดลาดจำนวน 40 คน ซึ่งได้รับสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 1 ท่าน พร้อมผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 5 ท่าน

17 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ตามโครงการอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  มอบหมายให้ นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  นำข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ตามโครงการอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น

05 กรกฎาคม 2563

โครงการมหกรรมสินค้าทางการเกษตรผู้ผลิตพบผู้บริโภค ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 18 มิถุนายน 2563  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุด ให้การต้อนรับ นายสุขสันต์ ณ อุบล  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงนบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการเปิดโครงการ มหกรรมสินค้าทางการเกษตรผู้ผลิตพบผู้บริโภค ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563  ณ วัดผ้าแก้วใหญ่ หมู่ที่ 5  ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

18 มิถุนายน 2563

ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในหาดบุ่งสระพัง,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมประชุมกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าภายในหาดบุ่งสระพัง(ศรีภิรมย์)ในการปฏิบัติตนในการค้าขายและการให้บริการลูกค้าภายในหาดบุ่งสระพัง(ศรีภิรมย์)โดยมีนายอุดลย์ บุญพร้อม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้ความรู้ในด้านสุขอนามัย

29 พฤษภาคม 2563

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดนัดชุมชนม.12,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้การต้อนรับ นายทนงศักดิ์  หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในการตรวจเยี่ยมและให้การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

28 พฤษภาคม 2563

มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ ส.อบต.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 20 เมษายน 2563  นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานมอบ แอลกอฮอล์ล้างมือให้กับส.อบต.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้านเป็นตัวแทนซึ่งจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลกุดลาดตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

20 เมษายน 2563

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข231 ตอนควบคุม0103 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่าง กม.37๋+985 -39+565 ระยะทาง1.580 กิโลเมตร,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่​ 18 มีนาคม​ 2563 นางจริตรกุล​ บุญจูง​ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด​ เป็นประธานเปิดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน​ ปี​2563​ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง​ทางหลวงหมายเลข​231 ตอนควบคุม​0103 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี​ระหว่าง​ กม.​37๋+985 -​39+565 ระยะทาง​1.580 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์​เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อโครงการ​มีทัศนะคติที่ดีและให้การสนับสนุนการดำเนินของโครงการ​ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการและนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย​ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประบวนการพัฒนาทางหลวง​ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

18 มีนาคม 2563

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 16 มีนาคม 2563  นางจริตรกุล  บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มอบหมายภารกิจให้ นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหาร และจัดการท่องเที่ยวของชุมชนได้ด้วยตนเอานำไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้แบะทักษะด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแบะสามารถที่จะให้ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของชุมชน เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและประชนชนทั่วไป จำนวน 30 คน

16 มีนาคม 2563

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid19),องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานเปิดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid19)

13 มีนาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลกูดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 2 มีนาคม 2563  นางจิตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ให้การต้อนรับ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ตามศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มีดำริให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่ง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในระดับพื้นที่

ดังนั้น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นรุ่นที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563 ณ กองร้อยทหารช่างที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 6  มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้รับการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี กรมทหารพรานที่ 23 และวิทยากรด้านป้องกันภัยจากภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี.

02 มีนาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (74 รายการ)