smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
364
เดือนที่แล้ว
1,749
ปีนี้
3,750
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
30,873
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178
นางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกนกพร เฉลิมศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุพรรณี หลงชิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุดาภรณ์ จิตต์ถวิล
นิติกร ปฏิบัติการ


นางอรอนงค์ ยิ่งยืน
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


จ่าเอกอดุลย์ บุญพร้อม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


น.ส.พลอยธนกาญจน์ ศรีคราม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


น.ส.กัลยากรณ์ สมคะเณย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสลิตตา หน่อแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายนครินทร์ สายแวว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวีรวรรณ นามวิเศษ
ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)


นางนิตยา สงวนดี
แม่บ้าน


นางบงกช บัวงาม
แม่บ้าน


นายไกรสร บุญหนา
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ)


นายศรศักดิ์ หน่วยแก้ว
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายสนธยา รักธรรม
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)


นายมนตรี คำสา
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสถาพร ฉายาวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)


นายสามิตร ขยายวงศ์
นักการภารโรง


นายอนุชา บุญสร้อย
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายอภิชาติ จันทรุกขา
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายอำพร แท่นมณี
คนงานทั่วไป