smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,520
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
17,990
ปีที่แล้ว
18,154
ทั้งหมด
45,113
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
นางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
Tel.092-7163926


นางสาวกนกพร เฉลิมศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
tel.081-8776635


นางสาวสุพรรณี หลงชิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
tel.086-5842282


นางสาวสุดาภรณ์ จิตต์ถวิล
นิติกร ปฏิบัติการ
tel.090-4045323


นางอรอนงค์ ยิ่งยืน
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
Tel.082-3752565


นางสาวกัลยากรณ์ สมคะเณย์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Tel.098-2594688น.ส.พลอยธนกาญจน์ ศรีคราม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Tel.081-7777756


จ่าเอก อดุลย์ บุญพร้อม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
Tel. 098-1879851


นางสลิตตา พงษ์อนันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.081-1860303


นายนครินทร์ สายแวว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.089-5781757เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


นายพีรวิชญ์ บุญรักษา
คนงานทั่วไป (ช่วยงานประชาสัมพันธ์)


นางวีรวรรณ นามวิเศษ
ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)


นางนิตยา สงวนดี
แม่บ้าน


นางบงกช บัวงาม
แม่บ้าน


นายไกรสร บุญหนา
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ)


นายศรศักดิ์ หน่วยแก้ว
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายสนธยา รักธรรม
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)


นายมนตรี คำสา
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสถาพร ฉายาวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)


นายณรงค์ วงศ์สุนา
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายอนุชา บุญสร้อย
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายอภิชาติ จันทรุกขา
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายอำพร แท่นมณี
คนงานทั่วไป


นายเกียรติศักดิ์ ทองทวน
คนงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายวีระยุทธ บุญรักษา
คนงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายนนทชัย แก้วดวงงาม
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายเริงฤทธิ์ วันหนา
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายวัชรพงษ์ พงษ์อนันต์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายเจตบดินทร์ จำปาคำ
คนงานทั่วไป(ช่วยงานสาธารณสุข)