ยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

QR FACEBOOK

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
114
เดือนที่แล้ว
1,192
ปีนี้
3,578
ปีที่แล้ว
8,969
ทั้งหมด
12,547
ไอพี ของคุณ
3.233.239.102
นางสาวนันทพร สร้อยสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกนกพร เฉลิมศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุดาภรณ์ จิตต์ถวิล
นิติกร ปฏิบัติการ


นายศรัณย์พงษ์ สายดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวสุพรรณี หลงชิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าเอกอดุลย์ บุญพร้อม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


น.ส.พลอยธนกาญจน์ ศรีคราม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


น.ส.กัลยากรณ์ สมคะเณย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสลิตตา หน่อแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายนครินทร์ สายแวว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางวีรวรรณ นามวิเศษ
ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)


นางนิตยา สงวนดี
แม่บ้าน


นางบงกช บัวงาม
แม่บ้าน


นายไกรสร บุญหนา
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ)


นายศรศักดิ์ หน่วยแก้ว
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายสนธยา รักธรรม
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)


นายมนตรี คำสา
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสถาพร ฉายาวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)


นายสามิตร ขยายวงศ์
นักการภารโรง


นายอนุชา บุญสร้อย
พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายอภิชาติ จันทรุกขา
พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)


นายอำพร แท่นมณี
คนงานทั่วไป